برنامه حضور پزشکان و اپتومتریست‌های مرکز بصیر

برای آگاهی از ساعات حضور پزشکان و اپتومتریست‌ها مرکز بصیر می توانید به لیست زیر مراجعه کنید. زمان حضور هر پزشک به تفکیک روز و ساعت آورده شده است. اگر مایل به رزرو نوبت از پزشک مورد نظر هستید می‌توانید از طریق صفجه نوبت دهی اقدام کنید.

شنبه


صبح
محمود بابایی
۸ - ۱۰
ساسان وجودی
۸:۳۰ - ۱۲
گیتا غیاثی
۱۰ - ۱۲
احمد عامری
۸ - ۱۰
سهیل ادیب مقدم
۱۰ - ۱۲
عباس ابوالحسنی
۱۰ - ۱۲
اردشیر پاپی
۱۱ - ۱۴

اپتومتریست
مسگرها
رستگار
ابدالی

عصر
لیلا کاظمی زنجانی
۱۴ - ۱۶:۳۰
سید جلیل نقیب
۱۴ - ۱۶
نسیم کوهستانی
۱۶ - ۱۸
احمد شجاعی
۱۶ - ۲۰

اپتومتریست
صحرایی
رسولی

یکشنبه


صبح
محسن رحتمی کامل
۹ - ۱۱
باقر زهاوی
۹ - ۱۱
امین اله نیک اقبالی
۱۰ - ۱۲:۳۰
آرزو آسترکی
۱۰:۳۰ - ۱۳
مرتضی نجفی
۱۰ - ۱۲
عباس ابوالحسنی
۱۰ - ۱۲
محسن رمضان زاده
۱۱ - ۱۳

اپتومتریست
اکبری پور
مسگرها

عصر
محسن رمضان زاده
۱۵ - ۲۰
پرویز محمدی
۱۶ - ۱۸
احمد علی فردوسی
۱۶:۳۰ - ۲۰
سید جلیل نقیب
۱۶:۳۰ - ۲۰
حسین محمدربیع
۱۷ - ۲۰

اپتومتریست
صحرایی (لنز)
محمدنژاد
محمدپور

دوشنبه


صبح
محمود بابایی
۸ - ۱۰
امین اله نیک اقبالی
۱۰ - ۱۲
امیرحسین آقاجانی
۱۰:۳۰ - ۱۳
عباس ابوالحسنی
۱۰:۳۰ - ۱۳
گیتا غیاثی
۱۰:۳۰ - ۱۳
محسن رمضان زاده
۱۱ - ۱۴
اردشیر پاپی
۱۱ - ۱۴

اپتومتریست
اکبری پور
رستگار
ابدالی

عصر
لیلا کاظمی زنجانی
۱۴ - ۱۶:۳۰
مریم یادگاری
۱۴ - ۱۶
تافگه محمدی
۱۵ - ۱۸:۳۰
(یک هفته در میان حضور دارند.)
احمد شجاعی
۱۶ - ۲۰

اپتومتریست
صحرایی
رسولی

سه شنبه


صبح
ساسان وجودی
۷ - ۱۳
باقر زهاوی
۸ - ۱۰
احمد عامری
۹ - ۱۱
مرتضی نجفی
۱۰ - ۱۲
سهیل ادیب مقدم
۱۰ - ۱۲
عباس ابوالحسنی
۱۰ - ۱۲
آرزو آسترکی
۱۱ - ۱۳

اپتومتریست
اکبری‌پور
حشمتی

عصر
محسن رمضان زاده
۱۷ - ۲۰
امیرحسین آقاجانی
۱۵ - ۱۷
گیتا غیاثی
۱۵ - ۱۷
مریم یادگاری
۱۴:۳۰ - ۱۸
تافگه محمدی
۱۵ - ۱۷
پرویز محمدی
۱۶ - ۱۹

اپتومتریست
صحرایی
محمدنژاد
حشمتی

چهار شنبه


صبح
محمد حسن صمدی
۹:۳۰ - ۱۱
عباس ابوالحسنی
۱۰ - ۱۲
سید جلیل نقیب
۱۰ - ۱۳
محسن رمضان زاده
۱۱ - ۱۴
آرزو آسترکی
۱۱ - ۱۳
اردشیر پاپی
۱۱ - ۱۴

اپتومتریست
رستگاری
رسولی
ابدالی

عصر
فدائی
۱۴ - ۱۶
خسرو جدیدی
۱۴ - ۱۸
(سومین چهارشنبه هر ماه حضور دارند.)
امیر خبری
۱۶:۳۰ - ۱۸
فرزاد محمدی
۱۷ - ۱۸

اپتومتریست
محمدپور
رستگار

پنج شنبه


صبح
ساسان وجودی
۸:۳۰ - ۱۲
اردشیر پاپی
۹:۳۰ - ۱۱
امیر خبری
۱۰ - ۱۲
عباس ابوالحسنی
۱۰ - ۱۲
گیتا غیاثی
۱۱ - ۱۳

اپتومتریست
محمدنژاد
رسولی

عصر
فاطمه قاضی نور
۱۵ - ۱۷
تافگه محمدی
۱۵ - ۱۶:۳۰
فدائی
۱۵ - ۱۷

اپتومتریست
محمدنژاد