برنامه حضور پزشکان و اپتومتریست‌های مرکز بصیر

برای آگاهی از ساعات حضور پزشکان و اپتومتریست‌ها درمرکز چشم پزشکی بصیر به جدول زیر مراجعه نمائید. زمان حضور هر پزشک به تفکیک روز و ساعت آورده شده است. برای مشاوره و یا دریافت نوبت برای پزشک مورد نظر لطفا با شماره تلفن 61900 021 تماس حاصل نمائید.

شنبه


صبح
دکتر محسن رمضان زاده
۱۱ - ۱۳
دکتر وجودی
۷:۳۰ - ۱۱
دکتر عباس ابوالحسنی
۱۰ - ۱۲
دکتر اردشیر پاپی
۱۰:۴۰ - ۱۲:۱۰

اپتومتریست
خانم مسگرها
خانم ابدالی

عصر
دکتر شجاعی
۱۵ - ۱۸
دکتر سید جلیل نقیب
۱۶ - ۱۸
دکتر صفابخش
۱۶ - ۱۸
دکتر عباس‌نیا
۱۵ - ۱۷
دکتر کمالی
۱۴ - ۱۵:۳۰
دکتر فدایی‌فرد
۱۶ - ۱۸:۳۰

اپتومتریست
آقای صحرایی
خانم رسولی
محمدپور

یکشنبه


صبح
دکتر محسن رمضان زاده
۹ - ۱۱:۳۰
دکتر عباس ابوالحسنی
۱۰ - ۱۱:۳۰
دکتر مرتضی نجفی
۹ - ۱۰:۳۰
دکتر محسن رحتمی کامل
۹:۳۰ - ۱۰:۳۰
دکتر وجودی
۱۱ - ۱۲
دکتر ایزدی
۱۱ - ۱۳:۳۰
دکتر حمامی
۹ - ۱۱

اپتومتریست
آقای اکبری پور
خانم رسولی

عصر
محسن رمضان زاده
۱۶:۳۰ - ۱۸:۳۰
دکتر سید جلیل نقیب
۱۸ - ۱۹
دکتر حسین محمدربیع
۱۶:۳۰ - ۱۷:۳۰
دکتر عباس‌نیا
۱۳:۳۰ - ۱۶
دکتر فدایی‌فرد
۱۶ - ۱۸:۳۰
دکتر شوشتریان
۱۴
دکتر پرویز محمدی
۱۶ - ۱۷:۳۰

اپتومتریست
آقای محمدنژاد
آقای محمدپور
آقای صحرایی (لنز)

دوشنبه


صبح
دکتر محسن رمضان زاده
۱۱ - ۱۳
دکتر فدایی‌فرد
۹ - ۱۱
دکتر همت‌پور
۸:۳۰ - ۱۰
دکتر کاظمی
۱۰ - ۱۲
دکتر پاپی
۱۰:۴۰ - ۱۲:۱۰
دکتر ابوالحسنی
۱۰ - ۱۱:۳۰

اپتومتریست
خانم حشمتی
خانم ابدالی

عصر
دکتر احمد شجاعی
۱۵ - ۱۸
دکتر فدایی‌فرد
۱۶ - ۱۸:۳۰
دکتر تافگه محمدی
۱۴:۳۰ - ۱۷
دکتر صفابخش
۱۶ - ۱۸
دکتر جمشیدی
۱۵ - ۱۷
دکتر حمامی
۱۳:۳۰ - ۱۴:۳۰

اپتومتریست
آقای صحرایی
آقای محمدپور
خانم رسولی

سه شنبه


صبح
دکتر رمضان‌زاده
۹ - ۱۱:۳۰
دکتر فدایی‌فرد
۱۱:۳۰ - ۱۳:۳۰
دکتر آسترکی
۹:۳۰ - ۱۲
دکتر وجودی
۷:۳۰ - ۱۱
دکتر نجفی
۱۰ - ۱۱
دکتر زهاوی
۸:۳۰ - ۱۰
دکتر ابوالحسنی
۱۰ - ۱۱:۳۰

اپتومتریست
آقای اکبری‌پور
خانم مسگرها

عصر
دکتر رمضان‌زاده
۱۶:۳۰ - ۱۸:۳۰
دکتر سیفی
۱۵:۳۰ - ۱۷
دکتر تافگه محمدی
۱۵ - ۱۷
دکتر فدایی‌فرد
۱۶ - ۱۸:۳۰
دکتر شوشتریان
۱۴

اپتومتریست
آقای محمدنژاد
آقای حشمتی
آقای صحرایی

چهار شنبه


صبح
دکتر رمضان‌زاده
۹ - ۱۱:۳۰
دکتر ابوالحسنی
۱۰ - ۱۱:۳۰
دکتر پاپی
۱۰:۴۰ - ۱۲:۱۰
دکتر سیفی
۸:۳۰ - ۱۰
دکتر نقیب
۱۰ - ۱۲
دکتر صمدی
۸:۴۵ - ۱۰:۳۰
دکتر آسترکی
۹:۳۰ - ۱۱
دکتر عباس‌نیا
۱۲ - ۱۳:۳۰

اپتومتریست
خانم مسگرها
خانم ابدالی
خانم حشمتی

عصر
دکتر فقیهی
۱۶ - ۱۷:۳۰
دکتر تافگه‌محمدی
۱۶ - ۱۸
دکتر فدایی‌فرد
۱۶ - ۱۸:۳۰
دکتر خبری
۱۶ - ۱۷:۳۰
دکتر هنرآموز
۱۷ - ۱۹

اپتومتریست
آقای محمدپور

پنج شنبه


صبح
دکتر رمضان‌زاده
۱۱ - ۱۳
دکتر ابوالحسنی
۱۰ - ۱۱:۳۰
دکتر خبری
۱۰ - ۱۲
دکتر پاپی
۹:۴۵ - ۱۰:۳۰
دکتر وجودی
۷:۳۰ - ۱۱
دکتر ایزدی
۱۰ - ۱۴

اپتومتریست
خانم رسولی
آقای محمدنژاد

عصر
دکتر تافگه محمدی
۱۴ - ۱۶
دکتر فدایی‌فرد
۱۶ - ۱۸:۳۰
دکتر فقیهی
۱۶ - ۱۷:۳۰
دکتر فرزاد محمدی
۱۴ - ۱۶:۳۰
دکتر جمشیدی
۱۴ - ۱۶

اپتومتریست
آقای محمدنژاد