مرکز فوق تخصصی چشم پزشکی بصیر – شیراز

بلوار پاسداران – خیابان مبعث – نبش کوچه 9 

تلفن: 6-38337342 -071 

 

پرسیدن سوالات