لیست پزشکان مرکز بصیر

منو جستجو

دکتر شاهد فدائی فرد

دکتر احمد شجاعی باغینی

 • فلوشیپ قرنیه و سگمان قدامی
 • تخصص چشم پزشکی
 • 42 سال سابقه

دکتر حسین محمدربیع

 • فلوشیپ قرنیه و سگمان قدامی
 • تخصص چشم پزشکی
 • 34 سال سابقه

دکتر اردشیر پاپی

 • فلوشیپ شبکیه و لیزر
 • متخصص چشم پزشکی
 • 24 سال سابقه فعالیت

دکتر محسن رمضان زاده

 • تخصص چشم پزشکی
 • 25 سال سابقه
 • سهام دار بیمارستان صدر از سال 1378 تاکنون|فعالیت در کلینیک چشم پزشکی بصیر از سال 1378

دکتر باقر زهاوی

 • فلوشیپ ویتره و رتین
 • متخصص چشم پزشکی
 • 21 سال سابقه فعالیت

دکتر عباس ابوالحسنی

 • فلوشیپ پیوند قرنیه
 • تخصص چشم پزشکی
 • 16 سال سابقه

دکتر امین اله نیک اقبالی

 • فلوشیپ شبکیه (ویتره و رتین)
 • تخصص چشم پزشکی
 • 41 سال سابقه

دکتر سید جلیل نقیب

 • فلوشیب جراحی شبکیه(ویتره و رتین)
 • تخصص چشم پزشکی
 • 27 سال سابقه

دکتر ساسان وجودی

 • فلوشیپ شبکیه(ویتره و رتین)
 • تخصص چشم پزشکی
 • 20 سال سابقه