بررسي ويژگي هاي کلينيکي و راديولوژيك primary lacrimal gland pleomorphic adenoma

بررسی ویژگی های کلینیکی و رادیولوژیک primary lacrimal gland pleomorphic adenoma

این مقاله با تجزیه و تحلیل ۳۷ مورد، به بررسی ویژگی های کلینیکی و رادیولوژیک primary lacrimal gland pleomorphic adenoma می‌پردازد.

این مقاله در مجله Japanese Journal of Ophthalmology منتظر شده است .

متن کامل مقاله را اینجا بخوانید.

پرسیدن سوالات