بررسی دو تکنیک sutured و sutureless در قراردهی لنزهای داخل چشمی

بررسی دو تکنیک sutured و sutureless در قراردهی لنزهای داخل چشمی

در این مقاله، دو تکنیک sutured و sutureless در قراردهی لنزهای داخل‌چشمی در چشم‌های آفیکیک پس‌از جراحی کاتاراکت یا تروما مقایسه می‌شوند.

این مقاله در نشریه  Journal of Cataract & Refractive Surgery منتشر شده است.

متن کامل این مقاله از اینجا دانلود کنید.

پرسیدن سوالات