بررسی دو سیستم infusion fluidics control فعال و غیرفعال

بررسی دو سیستم infusion fluidics control فعال و غیرفعال

در این مقاله، دو سیستم infusion fluidics control فعال و غیرفعال را از نظر حفظ فشار داخل چشمی مورد بررسی قرار گرفته است.

این مقاله در نشریه Journal of Cataract & Refractive Surgery منتشر شده است.

متن کامل مقاله را از اینجا دانلود کنید.

پرسیدن سوالات