سوختگی شیمیایی (Chemical Burn)

سوختگی شیمیایی (Chemical Burn)

هر ماده شیمیایی به صورت جامد ، مایع ، پودر یا بخار شامل پاک‌کننده ها ، ضدعفونی کننده ها یا مواد آرایشی و در محیط صنعتی عمدتاً شامل حلال‌های صنعتی یا آتش زا می‌باشد که بر حسب PH در محدوده اسیدی یا قلیایی قرار می گیرند .

علت :

هر ماده شیمیایی به صورت جامد ، مایع ، پودر یا بخار شامل پاک‌کننده ها ، ضدعفونی کننده ها یا مواد آرایشی و در محیط صنعتی عمدتاً شامل حلال‌های صنعتی یا آتش زا می‌باشد که بر حسب PH در محدوده اسیدی یا قلیایی قرار می گیرند .

یافته های چشمی :

بسته به غلظت ماده شیمیایی و مدت تماس متفاوت است که می تواند شامل : ادم پلک ، خونریزی زیر ملتحمه ، کیموزیس ، SPK ، CED بصورت منتشر ، کدورت کامل قرنیه در موارد سوختگی شدید ، ایسکمی ناحیه لیمبوس به درجات مختلف و واکنش خفیف در اطاق قدامی باشد .

پرسیدن سوالات