شکستگی

شکستگی

هرگاه شیئی بزرگتر از اندازه لبه کاسه چشم ( مشت، توپ،سنگ) به چشم اصابت کند، سبب فشردگی بافتهای کاسه چشم می گردد.

هرگاه شیئی بزرگتر از اندازه لبه کاسه چشم ( مشت، توپ،سنگ) به چشم اصابت کند، سبب فشردگی بافتهای کاسه چشم می گردد.

این افزایش فشار داخل چشم می تواند سبب شکستگی نواحی ضعیف کاسه چشم ( دیواره تحتانی و دیواره داخلی ) همراه با پرولاپس و به دام افتادن نسوج نرم شود.

پرسیدن سوالات