عوامل ژنتيکي و رژيم غذايي موثر بر پيشرفت nuclear cataract

عوامل ژنتیکی و رژیم غذایی موثر بر پیشرفت nuclear cataract

بررسی عوامل ژنتیکی و رژیم غذایی موثر بر پیشرفت nuclear cataract

این مقاله در نشریه Ophthalmology منتشر شده است

متن کاممل مقاله را اینجا بخوانید

پرسیدن سوالات