مرکز چشم پزشکی بصیر موفق به دریافت تندیس طلایی جایزه IAE اروپا شد

مرکز چشم پزشکی بصیر موفق به دریافت تندیس طلایی جایزه IAE اروپا شد

مرکز چشم پزشکی بصیر موفق به دریافت تندیس طلایی جایزه IAE اروپا شد

برگزیده شدن مرکز چشم پزشکی بصیر در بیست و هشتمین مجمع بین المللی BID و دریافت تندیس طلایی جایزه IAE اروپا در فرانکفورت آلمان

پرسیدن سوالات