نقش کدورت ناشی از سه نوع کاتاراکت کورتیکال، اسکلرونوکلئار و ساب کپسولار خلفی

نقش کدورت ناشی از سه نوع کاتاراکت کورتیکال، اسکلرونوکلئار و ساب کپسولار خلفی

نقش کدورت ناشی از سه نوع کاتاراکت کورتیکال، اسکلرونوکلئار و ساب کپسولار خلفی را که پس از جراحی به شیوه امولسیفیکاسیون فیکو طی ۱۰ ماه از VF قبلی

این مقاله در نشریه Vision Science and Optometry منتشر شده است.

متن کامل مقاله را اینجا بخوانید

پرسیدن سوالات