پارگی پلک

پارگی پلک (Laceration)

پارگی پلک از اورژانس‌های شایع چشم پزشکی است که منجر به درد ، تورم ، کبودی و خونریزی می‌گردد که مورد آخر موجب ترس و اظطراب بیمار و اطرافیان می‌گردد.

پارگی پلک از اورژانس‌های شایع چشم پزشکی است که منجر به درد ، تورم ، کبودی و خونریزی می‌گردد که مورد آخر موجب ترس و اظطراب بیمار و اطرافیان می‌گردد.

لذا در مواجهه با این عارضه ضمن آرامش بخشیدن به بیمار و اطرافیانش باید از اصول و نکات مهم در ترمیم پارگی اطلاع داشت و آنها را به دقت اجرا نمود تا < نتیجه ترمیم اولیه به حداکثر و نیاز به ترمیم ثانویه به حداقل برسد > و از نظر قانونی نیز برای چشم پزشک مشکل آفرین نباشد.

پرسیدن سوالات