یازدهمین سمینار سالانه پیشرفت ها و نوآوری ها در چشم پزشکی

یازدهمین سمینار سالانه پیشرفت ها و نوآوری ها در چشم پزشکی

یازدهمین سمینار سالانه پیشرفت ها و نوآوری ها در چشم پزشکی

یازدهمین سمینار پیشرفت ها و نوآوری ها در چشم پزشکی
دبیر علمی: دکتر علیرضا برادران رفیعی
دبیر اجرایی: دکتر حسین ضیائی
۲۸-۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۴
دارای امتیاز بازآموزی
سالن همایش های رازی

یازدهمین سمینار سالانه پیشرفت ها و نوآوری ها در چشم پزشکی

پرسیدن سوالات