مرکز فوق تخصصی چشم پزشکی بصیر – کرمان

خیابان استقلال – استقلال 10 

تلفن: 32511400

پرسیدن سوالات