منو جستجو

آنتروپیون (Entropion)

به شرایطی که پلک به داخل تا می خورد، انتروپیون گفته می شود. این حالت می تواند برای هر دو پلک فوقانی و پایینی اتفاق بیفتد، اما عمدتا...