سوال

آب مروارید خطرناک تر است یا آب سیاه؟

پاسخ

معمولا پس از جراحی آب مروارید درصورت سالم بودن شبکیه و قرنیه دید برمیگردد ولی پس از جراحی آب سیاه مقداری که ازبین رفته است برنمیگردد. اگر آب مروارید خیلی برسد به آب سیاه تبدیل میشود. پیشنهاد میشود پس از مشخص شدن داشتن آب مروارید جهت درمان اقدام کنید. با تشکر