سوال

آیا با عمل لیزیک و یا لازک میتوان شماره ی چشم را صفر نمود؟

پاسخ

ممکن است پس از عمل مقدار کمی از شماره ی چشم در حد 0.25 و یا 0.5 باقی بماند ولی شخص از عینک بی نیاز میشود. همیشه امکان وجود مقداری خطا در عمل های جراحی لیزیک و یا لازک وجود دارد و نمیتوان انتظار دقت صددرصد داشت. ولی میتوان به این اطمینان داشت که از عینک بی نیاز میشوید.