سوال

آیا بیماری آب مروارید مسری است و ممکن است انتقال پیدا کند؟

پاسخ

خیر. این بیماری به هیچ وجه مسری نبوده و از چشمی به چشم دیگر منتقل نمیشود.

مهمترین عامل ایجاد آب مروارید تغییر یافتن پروتئین های عدسی تحت تاثیر رادیکال های آزاد میباشد که یکی از دلایل آن افزایش سن میباشد. میتوانید مقالات مربوط به چشم پزشکی را در سایت چشم پزشکی بصیر مطالعه کنید. با تشکر