سوال

آیا ضربه اثری بر چشم لیزیک شده دارد؟

پاسخ

ضربه رابطه مستقیمی با تاثیر لیزیک ندارد مگر در حالتی که ضربه به حدی باشد که بر چشم سالم نیز اثرگذار باشد.

در چند روز اول پس از عمل جراحی استراحت کرده و نکاتی را که به شما گوشزد میشود را رعایت کنید. اگر به مشکل خاصی برخوردید با کتر خود درمیان بگذارید. با تشکر