سوال

آیا عمل های لیزیک و یا لازک ممکن است در دراز مدت باعث ایجاد آب مروارید شود؟

پاسخ

خیر. عمل های لیزیک و لازک تاثیری در ایجاد و یا ازبین رفتن آب موروارید ندارد. این عمل ها تغییراتی در سطح بیرونی قرنیه برای ایجاد دید بهتر ایجاد میکنند و ارتباطی با آب مروارید در آینده نخواهند داشت. شما میتوانید با اطمینان برای عمل های لیزیک و لازک دست به اقدام بزنید.