سوال

آیا محدودیتی در استفاده از عینک و یا لنز تماسی قبل از جراحی لازک وجود دارد؟

پاسخ

استفاده یا عدم استفاده از عینک تاثیری در نتیجه ی عمل ندارد اما در مورد لنزهای تماسی باید حداقل از 4 روز قبل از عمل استفاده نشده باشند تا تاثیری بر روی قرنیه نداشته باشند.

لنزهای سخت هم بهتر این است که تا سه هفته قبل از عمل استفاده نشوند.