سوال

آیا پس از عمل لیزیک و یا لازک میتوان مجددا عمل کرد تا شماره ی چشم را باز کاهش داد؟

پاسخ

درصورت مناسب بودن ضخامت قرنیه 6 ماه پس از عمل اول میتوان مجددا عمل نمود. البته درصورتی که بیمار پس از عمل اول از دید خود راضی است و صرفا میخواهد شماره ی چشم خود را صفر کند بدلیل درصد خطای کم و یا احتمال بازگشت مقدار کمی از شماره ی چشم عمل مجدد منطقی نمیباشد.