سوال

در مورد قوز قرنیه لطفا توضیح دهید

پاسخ

قوز قرنیه بیماری ای است که در آن قرنیه به تدریج نازک میشود و به حالتی نامنظم در می آید. ساختمان قرنیه در حالت سالم به شکل قسمتی از یک کره میباشد در حالی که در بیماری قوز قرنیه به شکلی مخروطی درمی آید. این مشکل باعث پایین آمدن قدرت دید فرد میشود