سوال

عمل لازم برای قوز قرنیه ی شدید به چه صورت است؟

پاسخ

بستگی به مرحله پیشرفت قوز قرنیه دارد. در مرحله خفیف و متوسط  انجام لیزر تقویتی UV برای افزایش استحکام قرنیه و جلوگیری از پیشرفت قوز قرنیه توصیه میشود و برای بهبودی دید از عینک یا لنز تماسی سخت استفاده میشود. در قوز قرنیه خیلی پیشرفته که دید بیمار با لنز سخت یا رینگ داخل قرنیه بهتر نمیشود و یا نازکی قرنیه خیلی زیاد است، پیوند قرنیه لایه ای (DALK) یا تمام ضخامت (PKP) انجام میشود.

لطفا برای بررسی دقیقتر وضعیت قرنیه و درمان مناسب آن به فوق تخصص قرنیه مراجعه کنید.