سوال

قبل از عمل لازک چه معایناتی انجام میشود؟

پاسخ
  • تعیین دقیق شماره چشم بدون استفاده از قطره
  • اندازه گیری انحنای قرنیه
  • بررسی حرکات کره چشم
  • اندازه گیری تنگی مردمک
  • اندازه گیری فشار چشم
  • بررسی رطوبت و میزان ترشح اشک
  • نقشه توپوگرافی و ضخامت قرنیه