سوال

عمل های لیزیک، لازک و PRK برای چه نمره های از چشم مناسب میباشند؟

پاسخ

بر اساس ضخامت قرنیه و نمره چشم نوع عمل مناسب انتخاب میشود.

اما بطور معمول برای نزدیک بینی 1 تا 10، دوربینی 1 تا 6، و آستیگمات 0.5 تا 6 مناسب میباشند. ولی بطور کلی ضخامت قرنیه یکی از عوامل تصمیم گیری میباشد که باید به آن توجه نمود ولی پارامترهای دیگری نیز دخیل میباشند که باید با معاینه پزشک مشخص شده و اقدام به گرفتن تصمیم نمود.