سوال

مدتی است در چشم راستم اشک کم شده است… دلیل آن چه میتواند باشد؟

پاسخ

خشکی چشم علتهای زیادی میتواند داشته باشد که علت آن با معاینه مشخص میشود. اما شایعترین دلایل پیوسته بودن سیستم تخلیه اشک شما و یا داشتن چشم هایی خشک میباشد.  میتوانید جهت بر طرف کردن علامت خشکی چشم از اشک مصنوعی استفاده کنید ودر صورت عدم بهبودی جهت معاینه حضوری مراجعه کنید