سوال

پس از عمل آب مروارید چند روز بعد میتوان به حمام رفت؟

پاسخ

ورود آب پس از عمل به داخل چشم ممنوع است زیرا احتمال عفونت وجود دارد ولی این احتمال به مرور کم میشود. بستگی به عمل و نظر پزشک شما دارد اما باید  حداقل سه روز صبر کنید. بهتر این است که استحمام و یا شستن سر با چشمان بسته باشد تا آب وارد چشمان نشود.