۸ آبان ,۱۴۰۰

لیزیک و لازک

بصیر مرکـز پیشـگام در اصـلاح عیـوب انکسـاری چشـم توسـط لیـزر اکسـایمر ( لیزیک) بـه شـمار مـی رود. ایـن فـن آوری نخسـتین بـار در کشـور در کلینیـک بصیـر راه انـدازی و فعـال گردیـد. اگــر چــه در شــروع، تکنولــوژی لیزراکســایمر مراحــل اولیــه خــود را ســپری مــی کــرد امــا هماننـد بسـیاری دیگـر از فـن آوری هـا بـه مـرور پیشـرفت قابـل توجـه و اعجـاب برانگیـزی را شــاهد بــود و جــای مباهــات دارد کــه مرکــز بصیــر نیــز پــا بــه پــای پیشــرفت تکنولــوژی همــواره بــه ارتقــای سیســتمهای خــود اقــدام نمــوده و هــم اکنــون نیــز از آخریــن سیستم های پیشـرفته موجـود در جهـان از جملـه تکنیـک برتـر فمتـو لیـزر اسـتفاده مـی نمایـد. اگــر چــه امــروزه جراحــی های لیزیک و لازک بــه عملــی رایــج تبدیــل شــده، امــا بیـش از دو دهـه و نیـم تجربـه و مهـارت و نیـز بهـره بـرداری از آخریـن فـن آوری روز تأثیـری شــگرف در بــه دســت آوردن تجارب بسیار ارزشمند برای کسب نتایــج رضایتبخــش بــه دنبــال داشته است. در بصیـر بخشـی وسـیع و مجهـز بـه جراحـی رفرکتیـو و اصـلاح لیـزری عیـوب انکسـاری چشــم اختصــاص دارد و همــکاران مرکــز بــا بهــره گیــری از انــواع سیســتمهای پیشــرفته تجـارب سـالیان طولانـی خـود را در اختیـار مراجعیـن قـرار مـی دهنـد

نظرات کاربران

تعداد نظرات در انتظار تایید :255

مقالات مرتبط

۸ آبان ,۱۴۰۰

انتخاب مسیر

مرکز فوق تخصصی چشم پزشکی بصیر در یکی از مناطق مرکزی شهر نزدیک به غرب تهران قرار گرفته است. بسیاری از بیمارستانها...

تعداد نظرات : ۰
۱۵۵۶
۸ آبان ,۱۴۰۰

دریافت نوبت

شما می توانید به 3 طریق نوبت معاینه در مرکز بصیر دریافت نمائید 1- تلفنی: با شماره 61900 تماس حاصل نمائید. در...

تعداد نظرات : ۲
۸۰۸۸
۸ آبان ,۱۴۰۰

راهنمای طبقات

1- طبقه همکف: در صورتی که برای معاینه مراجعه کرده اید: • هنگام ورود به واحد اطلاعات مراجعه فرمائید تا ورود شما...

تعداد نظرات : ۰
۱۷۱۵
۸ آبان ,۱۴۰۰

استرابیسم یا انحراف چشم

در استرابیسم ناهنجاری در محور نگاه چشمها به وجود آمده مسیر نگاه ها متفاوت است. این بیماری معمولا در اطفال شیوع دارد...

تعداد نظرات : ۰
۲۵۳۳
۸ آبان ,۱۴۰۰

گلوکوم یا آب سیاه

حفره داخلی چشم عمدتا توسط ماده ای ژلاتینی به نام ویتره یا زجاجیه پر شده که قوام کره چشم را نگاه می...

تعداد نظرات : ۰
۱۳۸۶
۸ آبان ,۱۴۰۰

زیبائی، ترمیمی و مجاری اشکی

زیبا دیده شدن از ویژگی هائی است که انسانها عمدتا به آن اهمیت می ورزند. زیبائی صورت و چشمها در این میان...

تعداد نظرات : ۰
۲۷۰۴
۸ آبان ,۱۴۰۰

شبکیه

شبکیه لایه درونی و عمقی چشم است که از میلیونها حسگر عصبی برای گیرندگی ، ثبت و انتقال تصاویر وارد شده به...

تعداد نظرات : ۰
۱۷۸۱
۸ آبان ,۱۴۰۰

قرنیه

چشم کره ای است به قطر تقریبی 5/2 سانتیمتر. لایه بیرونی این کره از بافتی سخت و مقاوم تشکیل شده که به...

تعداد نظرات : ۰
۳۱۵۸
۸ آبان ,۱۴۰۰

بیمه ها

مرکز فوق تخصصی چشم پزشکی بصیر طرف قرارداد بیمه ها ی پایه و تقریبا تمامی بیمه های تکمیلی و نیز برخی از...

تعداد نظرات : ۰
۱۰۲۰۷
۸ آبان ,۱۴۰۰

خدمات جنبی

عـلاوه بـر ارائـه خدمـات اصلـی چشـم پـز شـکی در مرکـز فـوق تخصصـی چشـم پزشـکی بصیـر، بـه منظـور فراهـم سـاختن حـد اکثـر راحتـی...

تعداد نظرات : ۰
۱۱۵۴
۸ آبان ,۱۴۰۰

کلینیک زیبائی چشم

در کلینیک زیبائی چشم با هماهنگی و وقت قبلی چشم پزشکان فوق متخصص ما به بررسی درخواستهای مراجعین پرداخته و بهترین راهکارها...

تعداد نظرات : ۰
۱۱۷۶
۸ آبان ,۱۴۰۰

آزمایشگاه

آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر همه روزه آماده ارائه خدمات آزمایشگاهی می باشد.

تعداد نظرات : ۰
۹۳۲

پرسیدن سوالات