۸ آبان ,۱۴۰۰

پارا کلینیک و تصویر برداری

در چشـــم پزشکی، تصویر برداری تشخیصی بخشـــی جدایی ناپذیر برای رسیدن به تشـــخیص صحیح و دقیق به شـــمار میرود. از این رو مرکز چشـــم پزشـــکی بصیر همـــواره بر این اصـــل پایدار بوده که از آخرین دســـت آوردهـــای علم و فن آوری و جدیدترین دســـتگاههای پیشـــرفته برای رســـیدن به تشـــخیص دقیق بهره برداری نماید.
دســتگاه هــای توپوگرافــی و ابرومتری بــرای نقشــه بــرداری توپوگرافیــک از سطوح قدامی و خلفی قرنیــه و نیــز تعییــن مختصــات و میزان اعوجــاج آن اســتفاده مــی شــوند. در مرکز بصیر از دستگاه های EyeSys، OrbScan و Sirius بدین منظور استفاده میشود. دستگاه اسپکوالر میکروسکوȥ بررسی تعداد، شکل و اندازه سلولهای اندوتلیوم قرنیه را برعهده دارد. در شـرایط خـاص و بـرای بررسـیهای اناتومیـک و دقیـق تـر چشـم بـه ویـژه تومورهـای چشـمی تصویـر بـرداری بـا دسـتگاه ƮƛƦ انجـام میشـود. بـرای بررسـی وضعیـت شـبکیه دسـتگاههای متعـددی مـورد اسـتفاده قـرار میگیرنـد از اکوگرافـی سـاده توسـط دسـتگاه B Scan گرفتـه تـا دسـتگاههای پیشـرفته OCT، فلورسئین آنژیوگرافـی و ICG .
با توجه به شیوع قابل توجه افزایش فشار داخل چشمی دو دسـتگاه پریمتـری هامفـری بـه صـورت همزمـان بـرای تصویـر بـرداری از میـدان بینایـی در خدمـت مراجعـه کنندگان قرار دارند.
از آنجـــا که بخش قابل توجهی از مراجعین به مراکز چشـــم پزشـــکی را بیمـــاران مبتلا به آب مرواریـــد یا کاتاراکت تشـــکیل می دهنـــد، تعیین دقیق قدرت لنز داخل چشـــمی از اهمیتی دو چنـــدان برخوردار اســـت. بخش ویژه تعییـــن قدرت لنز داخل چشـــمی در کلینیک بصیر بـــا حضور کارشناســـان با تجربه و بهره گیری از دستگاه پیشرفته IOL Master و نیز دستگاه A Scan به شکلی کاملا حرفه ای این کار را برعهده دارد. تعیین شماره لنز علاوه بر لنزهای تک کانونی رایج برای لنزهای داخل چشمی فیکیک، چند کانونی و بعد از عمل جراحی رفرکتیو انجام می شود.

نظرات کاربران

تعداد نظرات در انتظار تایید :221

مقالات مرتبط

۸ آبان ,۱۴۰۰

انتخاب مسیر

مرکز فوق تخصصی چشم پزشکی بصیر در یکی از مناطق مرکزی شهر نزدیک به غرب تهران قرار گرفته است. بسیاری از بیمارستانها...

تعداد نظرات : ۰
۲۹۵۲
۸ آبان ,۱۴۰۰

دریافت نوبت

شما می توانید به 3 طریق نوبت معاینه در مرکز بصیر دریافت نمائید 1- تلفنی: با شماره 61900 تماس حاصل نمائید. در...

تعداد نظرات : ۴
۱۱۹۷۰
۸ آبان ,۱۴۰۰

راهنمای طبقات

1- طبقه همکف: در صورتی که برای معاینه مراجعه کرده اید: • هنگام ورود به واحد اطلاعات مراجعه فرمائید تا ورود شما...

تعداد نظرات : ۰
۲۲۲۵
۸ آبان ,۱۴۰۰

استرابیسم یا انحراف چشم

در استرابیسم ناهنجاری در محور نگاه چشمها به وجود آمده مسیر نگاه ها متفاوت است. این بیماری معمولا در اطفال شیوع دارد...

تعداد نظرات : ۰
۲۹۶۸
۸ آبان ,۱۴۰۰

گلوکوم یا آب سیاه

حفره داخلی چشم عمدتا توسط ماده ای ژلاتینی به نام ویتره یا زجاجیه پر شده که قوام کره چشم را نگاه می...

تعداد نظرات : ۰
۱۷۹۴
۸ آبان ,۱۴۰۰

زیبائی، ترمیمی و مجاری اشکی

زیبا دیده شدن از ویژگی هائی است که انسانها عمدتا به آن اهمیت می ورزند. زیبائی صورت و چشمها در این میان...

تعداد نظرات : ۰
۳۱۷۳
۸ آبان ,۱۴۰۰

شبکیه

شبکیه لایه درونی و عمقی چشم است که از میلیونها حسگر عصبی برای گیرندگی ، ثبت و انتقال تصاویر وارد شده به...

تعداد نظرات : ۲
۲۲۴۲
۸ آبان ,۱۴۰۰

قرنیه

چشم کره ای است به قطر تقریبی 5/2 سانتیمتر. لایه بیرونی این کره از بافتی سخت و مقاوم تشکیل شده که به...

تعداد نظرات : ۰
۳۶۵۷
۸ آبان ,۱۴۰۰

بیمه ها

مرکز فوق تخصصی چشم پزشکی بصیر طرف قرارداد بیمه ها ی پایه و تقریبا تمامی بیمه های تکمیلی و نیز برخی از...

تعداد نظرات : ۰
۱۳۱۱۰
۸ آبان ,۱۴۰۰

خدمات جنبی

عـلاوه بـر ارائـه خدمـات اصلـی چشـم پـز شـکی در مرکـز فـوق تخصصـی چشـم پزشـکی بصیـر، بـه منظـور فراهـم سـاختن حـد اکثـر راحتـی...

تعداد نظرات : ۰
۱۴۶۹
۸ آبان ,۱۴۰۰

کلینیک زیبائی چشم

در کلینیک زیبائی چشم با هماهنگی و وقت قبلی چشم پزشکان فوق متخصص ما به بررسی درخواستهای مراجعین پرداخته و بهترین راهکارها...

تعداد نظرات : ۰
۲۴۰۷
۸ آبان ,۱۴۰۰

آزمایشگاه

آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر همه روزه آماده ارائه خدمات آزمایشگاهی می باشد.

تعداد نظرات : ۰
۱۲۳۴

پرسیدن سوالات