30 اکتبر ,2021

پارا کلینیک و تصویر برداری

در چشـــم پزشکی، تصویر برداری تشخیصی بخشـــی جدایی ناپذیر برای رسیدن به تشـــخیص صحیح و دقیق به شـــمار میرود. از این رو مرکز چشـــم پزشـــکی بصیر همـــواره بر این اصـــل پایدار بوده که از آخرین دســـت آوردهـــای علم و فن آوری و جدیدترین دســـتگاههای پیشـــرفته برای رســـیدن به تشـــخیص دقیق بهره برداری نماید.
دســتگاه هــای توپوگرافــی و ابرومتری بــرای نقشــه بــرداری توپوگرافیــک از سطوح قدامی و خلفی قرنیــه و نیــز تعییــن مختصــات و میزان اعوجــاج آن اســتفاده مــی شــوند. در مرکز بصیر از دستگاه های EyeSys، OrbScan و Sirius بدین منظور استفاده میشود. دستگاه اسپکوالر میکروسکوȥ بررسی تعداد، شکل و اندازه سلولهای اندوتلیوم قرنیه را برعهده دارد. در شـرایط خـاص و بـرای بررسـیهای اناتومیـک و دقیـق تـر چشـم بـه ویـژه تومورهـای چشـمی تصویـر بـرداری بـا دسـتگاه ƮƛƦ انجـام میشـود. بـرای بررسـی وضعیـت شـبکیه دسـتگاههای متعـددی مـورد اسـتفاده قـرار میگیرنـد از اکوگرافـی سـاده توسـط دسـتگاه B Scan گرفتـه تـا دسـتگاههای پیشـرفته OCT، فلورسئین آنژیوگرافـی و ICG .
با توجه به شیوع قابل توجه افزایش فشار داخل چشمی دو دسـتگاه پریمتـری هامفـری بـه صـورت همزمـان بـرای تصویـر بـرداری از میـدان بینایـی در خدمـت مراجعـه کنندگان قرار دارند.
از آنجـــا که بخش قابل توجهی از مراجعین به مراکز چشـــم پزشـــکی را بیمـــاران مبتلا به آب مرواریـــد یا کاتاراکت تشـــکیل می دهنـــد، تعیین دقیق قدرت لنز داخل چشـــمی از اهمیتی دو چنـــدان برخوردار اســـت. بخش ویژه تعییـــن قدرت لنز داخل چشـــمی در کلینیک بصیر بـــا حضور کارشناســـان با تجربه و بهره گیری از دستگاه پیشرفته IOL Master و نیز دستگاه A Scan به شکلی کاملا حرفه ای این کار را برعهده دارد. تعیین شماره لنز علاوه بر لنزهای تک کانونی رایج برای لنزهای داخل چشمی فیکیک، چند کانونی و بعد از عمل جراحی رفرکتیو انجام می شود.

مقالات مرتبط

30 اکتبر ,2021

انتخاب مسیر

مرکز فوق تخصصی چشم پزشکی بصیر در یکی از مناطق مرکزی شهر نزدیک به غرب تهران قرار گرفته است. بسیاری از بیمارستانها...

تعداد نظرات : ۰
۳۱۰۱
30 اکتبر ,2021

دریافت نوبت

شما می توانید به 3 طریق نوبت معاینه در مرکز بصیر دریافت نمائید 1- تلفنی: با شماره 61900 تماس حاصل نمائید. در...

تعداد نظرات : ۰
۱۲۱۸۹
30 اکتبر ,2021

راهنمای طبقات

1- طبقه همکف: در صورتی که برای معاینه مراجعه کرده اید: • هنگام ورود به واحد اطلاعات مراجعه فرمائید تا ورود شما...

تعداد نظرات : ۰
۲۳۵۱
30 اکتبر ,2021

استرابیسم یا انحراف چشم

در استرابیسم ناهنجاری در محور نگاه چشمها به وجود آمده مسیر نگاه ها متفاوت است. این بیماری معمولا در اطفال شیوع دارد...

تعداد نظرات : ۰
۳۱۰۰
30 اکتبر ,2021

گلوکوم یا آب سیاه

حفره داخلی چشم عمدتا توسط ماده ای ژلاتینی به نام ویتره یا زجاجیه پر شده که قوام کره چشم را نگاه می...

تعداد نظرات : ۰
۱۹۲۰
30 اکتبر ,2021

زیبائی، ترمیمی و مجاری اشکی

زیبا دیده شدن از ویژگی هائی است که انسانها عمدتا به آن اهمیت می ورزند. زیبائی صورت و چشمها در این میان...

تعداد نظرات : ۰
۳۲۹۵
30 اکتبر ,2021

شبکیه

شبکیه لایه درونی و عمقی چشم است که از میلیونها حسگر عصبی برای گیرندگی ، ثبت و انتقال تصاویر وارد شده به...

تعداد نظرات : ۰
۲۳۷۸
30 اکتبر ,2021

قرنیه

چشم کره ای است به قطر تقریبی 5/2 سانتیمتر. لایه بیرونی این کره از بافتی سخت و مقاوم تشکیل شده که به...

تعداد نظرات : ۰
۳۷۸۵
30 اکتبر ,2021

بیمه ها

مرکز فوق تخصصی چشم پزشکی بصیر طرف قرارداد بیمه ها ی پایه و تقریبا تمامی بیمه های تکمیلی و نیز برخی از...

تعداد نظرات : ۰
۱۳۲۹۲
30 اکتبر ,2021

خدمات جنبی

عـلاوه بـر ارائـه خدمـات اصلـی چشـم پـز شـکی در مرکـز فـوق تخصصـی چشـم پزشـکی بصیـر، بـه منظـور فراهـم سـاختن حـد اکثـر راحتـی...

تعداد نظرات : ۰
۱۵۹۱
30 اکتبر ,2021

کلینیک زیبائی چشم

در کلینیک زیبائی چشم با هماهنگی و وقت قبلی چشم پزشکان فوق متخصص ما به بررسی درخواستهای مراجعین پرداخته و بهترین راهکارها...

تعداد نظرات : ۰
۲۵۳۰
30 اکتبر ,2021

آزمایشگاه

آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر همه روزه آماده ارائه خدمات آزمایشگاهی می باشد.

تعداد نظرات : ۰
۱۳۵۵

پرسیدن سوالات