۸ آبان ,۱۴۰۰

پارا کلینیک و تصویر برداری

در چشـــم پزشکی، تصویر برداری تشخیصی بخشـــی جدایی ناپذیر برای رسیدن به تشـــخیص صحیح و دقیق به شـــمار میرود. از این رو مرکز چشـــم پزشـــکی بصیر همـــواره بر این اصـــل پایدار بوده که از آخرین دســـت آوردهـــای علم و فن آوری و جدیدترین دســـتگاههای پیشـــرفته برای رســـیدن به تشـــخیص دقیق بهره برداری نماید.
دســتگاه هــای توپوگرافــی و ابرومتری بــرای نقشــه بــرداری توپوگرافیــک از سطوح قدامی و خلفی قرنیــه و نیــز تعییــن مختصــات و میزان اعوجــاج آن اســتفاده مــی شــوند. در مرکز بصیر از دستگاه های EyeSys، OrbScan و Sirius بدین منظور استفاده میشود. دستگاه اسپکوالر میکروسکوȥ بررسی تعداد، شکل و اندازه سلولهای اندوتلیوم قرنیه را برعهده دارد. در شـرایط خـاص و بـرای بررسـیهای اناتومیـک و دقیـق تـر چشـم بـه ویـژه تومورهـای چشـمی تصویـر بـرداری بـا دسـتگاه ƮƛƦ انجـام میشـود. بـرای بررسـی وضعیـت شـبکیه دسـتگاههای متعـددی مـورد اسـتفاده قـرار میگیرنـد از اکوگرافـی سـاده توسـط دسـتگاه B Scan گرفتـه تـا دسـتگاههای پیشـرفته OCT، فلورسئین آنژیوگرافـی و ICG .
با توجه به شیوع قابل توجه افزایش فشار داخل چشمی دو دسـتگاه پریمتـری هامفـری بـه صـورت همزمـان بـرای تصویـر بـرداری از میـدان بینایـی در خدمـت مراجعـه کنندگان قرار دارند.
از آنجـــا که بخش قابل توجهی از مراجعین به مراکز چشـــم پزشـــکی را بیمـــاران مبتلا به آب مرواریـــد یا کاتاراکت تشـــکیل می دهنـــد، تعیین دقیق قدرت لنز داخل چشـــمی از اهمیتی دو چنـــدان برخوردار اســـت. بخش ویژه تعییـــن قدرت لنز داخل چشـــمی در کلینیک بصیر بـــا حضور کارشناســـان با تجربه و بهره گیری از دستگاه پیشرفته IOL Master و نیز دستگاه A Scan به شکلی کاملا حرفه ای این کار را برعهده دارد. تعیین شماره لنز علاوه بر لنزهای تک کانونی رایج برای لنزهای داخل چشمی فیکیک، چند کانونی و بعد از عمل جراحی رفرکتیو انجام می شود.

نظرات کاربران

تعداد نظرات در انتظار تایید :373

مقالات مرتبط

۸ آبان ,۱۴۰۰

انتخاب مسیر

مرکز فوق تخصصی چشم پزشکی بصیر در یکی از مناطق مرکزی شهر نزدیک به غرب تهران قرار گرفته است. بسیاری از بیمارستانها...

تعداد نظرات : ۰
۲۸۸۱
۸ آبان ,۱۴۰۰

دریافت نوبت

شما می توانید به 3 طریق نوبت معاینه در مرکز بصیر دریافت نمائید 1- تلفنی: با شماره 61900 تماس حاصل نمائید. در...

تعداد نظرات : ۲
۱۱۸۲۱
۸ آبان ,۱۴۰۰

راهنمای طبقات

1- طبقه همکف: در صورتی که برای معاینه مراجعه کرده اید: • هنگام ورود به واحد اطلاعات مراجعه فرمائید تا ورود شما...

تعداد نظرات : ۰
۲۱۵۸
۸ آبان ,۱۴۰۰

استرابیسم یا انحراف چشم

در استرابیسم ناهنجاری در محور نگاه چشمها به وجود آمده مسیر نگاه ها متفاوت است. این بیماری معمولا در اطفال شیوع دارد...

تعداد نظرات : ۰
۲۹۰۱
۸ آبان ,۱۴۰۰

گلوکوم یا آب سیاه

حفره داخلی چشم عمدتا توسط ماده ای ژلاتینی به نام ویتره یا زجاجیه پر شده که قوام کره چشم را نگاه می...

تعداد نظرات : ۰
۱۷۲۹
۸ آبان ,۱۴۰۰

زیبائی، ترمیمی و مجاری اشکی

زیبا دیده شدن از ویژگی هائی است که انسانها عمدتا به آن اهمیت می ورزند. زیبائی صورت و چشمها در این میان...

تعداد نظرات : ۰
۳۰۹۸
۸ آبان ,۱۴۰۰

شبکیه

شبکیه لایه درونی و عمقی چشم است که از میلیونها حسگر عصبی برای گیرندگی ، ثبت و انتقال تصاویر وارد شده به...

تعداد نظرات : ۰
۲۱۷۴
۸ آبان ,۱۴۰۰

قرنیه

چشم کره ای است به قطر تقریبی 5/2 سانتیمتر. لایه بیرونی این کره از بافتی سخت و مقاوم تشکیل شده که به...

تعداد نظرات : ۰
۳۵۸۹
۸ آبان ,۱۴۰۰

بیمه ها

مرکز فوق تخصصی چشم پزشکی بصیر طرف قرارداد بیمه ها ی پایه و تقریبا تمامی بیمه های تکمیلی و نیز برخی از...

تعداد نظرات : ۰
۱۳۰۰۳
۸ آبان ,۱۴۰۰

خدمات جنبی

عـلاوه بـر ارائـه خدمـات اصلـی چشـم پـز شـکی در مرکـز فـوق تخصصـی چشـم پزشـکی بصیـر، بـه منظـور فراهـم سـاختن حـد اکثـر راحتـی...

تعداد نظرات : ۰
۱۴۰۶
۸ آبان ,۱۴۰۰

کلینیک زیبائی چشم

در کلینیک زیبائی چشم با هماهنگی و وقت قبلی چشم پزشکان فوق متخصص ما به بررسی درخواستهای مراجعین پرداخته و بهترین راهکارها...

تعداد نظرات : ۰
۲۳۴۳
۸ آبان ,۱۴۰۰

آزمایشگاه

آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر همه روزه آماده ارائه خدمات آزمایشگاهی می باشد.

تعداد نظرات : ۰
۱۱۷۳

پرسیدن سوالات