سوال

جراحی لازک چه مزایایی دارد؟

پاسخ
  • در جراحی لازک خشکی چشم پس از عمل به نسبت روش های دیگر بسیار کمتر است
  • در جراحی لازک، به نسبت روش های دیگر کمتر به قرنیه آسیب میرسد.
  • زمان عمل در حد چند دقیقه میباشد
  • کمتر به اعصاب قرنیه آسیب میرسد