سوال

بین لیزیک و لازک کدام برای من بهتر است؟

پاسخ

عمل های لیزیک و لازک هرکدام مزایا و محدودیت های خود را دارند که بسته به شرایط فرد از قبیل شماره چشم و ضخامت قرنیه میتوان هر یک را مناسب تر از دیگری دانست.

در حالت کلی برای شماره چشم های کم و ضخامت کمتر از حد مشخص شده عمل لازک مناسب تر است درحالی که برای شماره چشم های بالا و ضخامت قرنیه ی مناسب لیزیک بهتر است.