MS

طرح سنجش سلامت چشم بیماران MS

بیماران MS با وجود مشکلاتی که ممکن است داشته باشند، اما همچون دیگر مردمان به زندگی روزانه خود می پردازند. هیچگاه از فعالیت های اجتماعی دوری نکرده و همیشه در بین ما هستند. آنها همیشه از حمایت های ما برخوردار خواهند بود. آنچه می بینید بخشی از طرح سنجش سلامت چشم بیماران عزیز MS سرای محله ی وصال، توسط مرکز چشم پزشکی بصیر است.

پرسیدن سوالات