تازه‌های چشم‌پزشکی : ارائه یک گزارش از بانک چشم وابسته به AMRS

تازه‌های چشم‌پزشکی : ارائه یک گزارش از بانک چشم وابسته به AMRS

بررسی نتایج یک مطالعه کوهورت مشاهده‌ای گذشته نگر در بررسی همبستگی میان تقسیم بندی انجمن متخصصین هوشبری و بیحسی آمریکا (ASA)

این مقاله در نشریه  Journal of Cataract and Refractive Surgery  منتشر شده است

متن کامل مقاله را اینجا بخوانید

پرسیدن سوالات