تازه‌های چشم‌پزشکی / بررسی نتایج حاصل از تکنیک LASIK-femto و تکنیک PRK به وسیلۀ میتومایسین

تازه‌های چشم‌پزشکی / بررسی نتایج حاصل از تکنیک LASIK-femto و تکنیک PRK به وسیلۀ میتومایسین

بررسی نتایج حاصل از تکنیک LASIK-femto و تکنیک PRK به وسیلۀ میتومایسین

این مقاله در نشریه  Eye & Ctaract Lens: Science and Clinical Practice منتشر شده است

متن کامل کقاله را اینجا بخوانید

پرسیدن سوالات