تازه‌های چشم‌پزشکی / یک مطالعه کوهورت آینده نگر نتایج آستیگماتیسم در بیماران دچار کاتاراکت دو طرفه

تازه‌های چشم‌پزشکی / یک مطالعه کوهورت آینده نگر نتایج آستیگماتیسم در بیماران دچار کاتاراکت دو طرفه

یک مطالعه کوهورت آینده نگر نتایج آستیگماتیسم در بیماران دچار کاتاراکت دو طرفه

این مقاله در نشریه Journal  of  Cataract  and  Refractive  Surgery منتشر شده است

متن کامل مقال را اینجا بخوانید

پرسیدن سوالات