کارگاه یکروزه اپیدمیولوژی برگزار می‌شود

کارگاه یکروزه اپیدمیولوژی برگزار می‌شود

کارگاه یکروزه اپیدمیولوژی، با حضور دکتر سید سعید هاشمی نظری برگزار می‌شود.، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، دوشنبه ۸ شهریور در سالن کنفرانس مرکز فوق تخصصی بصیر برگزار می‌شود.

کارگاه یکروزه اپیدمیولوژی، با حضور دکتر سید سعید هاشمی نظری ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، دوشنبه ۸ شهریور در سالن کنفرانس مرکز فوق تخصصی بصیر برگزار می‌شود.

پرسیدن سوالات